Fair 63°
Caroline Sadler
  • Years lettered
  • 1980, 1981
© 2014, hokiesports.com